Úvodem

EET - konec náznaků, nazývejme věci pravými jmény

26.7.2017
 
"Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé..., soudruzi a soudružky..., (šum v sále + káravá slova předsedajícího: "...no tak, pane Havlíčku...") ... je mi líto vážení, ale já zde soudruhy vidím zcela zřetelně.
... je mi 55 let a nepamatuji, že by některý zákon vyvolal tolik negativních a tak silných reakcí z řad občanů. Nikdy v novodobé historii se nestalo to, co se stalo při schvalování zákona o EET.
Celý proces schvalování doprovázela jedna lež za druhou, ignorace logických připomínek, umlčování a zesměšňování oponentů.
Pouze zastánci měli dostatek prostoru a odpůrci byli umlčováni demagogickými větami typu „jak může někdo hájit toho, kdo neplatí daně“ Předem takto demagogicky byly jakékoli argumenty devalvovány.
Dokonce byla přizvána parta do té doby neznámá, ale v názvu se honosící slovem živnostníci a servilně přikyvující na zjevné ekonomické nesmysly.
Při schvalování zákona o EET byli jeho autoři a zastánci schopni zajít tak daleko, že znásilnili i jednací řád našeho nejvyššího zákonodárného sboru – Poslanecké sněmovny.

 
Zákon o EET se má zabývat potlačením šedé ekonomiky. Všechny ostatní argumenty o narovnávání prostředí, jsou jen prázdné floskule a mají za úkol jen a pouze odvádět pozornost.
K potlačení šedé ekonomiky, navzdory logice a argumentům skutečných ekonomických kapacit, se vydalo ministerstvo financí, a jeho majitel, pro inspiraci na Balkán, do Chorvatska.
Do toho Chorvatska, které v době zavádění EET mělo téměř dvojnásobnou šedou ekonomiku v poměru k HDP než Česká republika.
Do toho Chorvatska, jehož šedá ekonomika v letech zavedení EET (2012 – 2015) klesala pomaleji než v ČR, která tou dobou EET neaplikovala. V ČR klesal podíl šedé ekonomiky rychlostí téměř 6% (5,6%), v Chorvatsku o 4,5% ve stejném období.
Zde se zamyslím a položím otázku: - mám snad já, řezník, poučovat vaše ekonomické kapacity o tom, jak funguje ekonomika? Evidentně bych mohl.
Dámy a pánové, Tam venku žijí lidé! Venku žije 10 milionů lidí. Nikoli 10 milionů strojů, 10 milionů poddaných, nebo 10 milionů ovcí připravených k ostříhání. Ekonomika totiž funguje mezi lidmi, je tvořena lidmi a z osmdesáti procent ji tvoří psychologie. Teprve dvacet procent pak excelové tabulky a matematické vzorce v nich.
Do šedé ekonomiky odcházejí částečně, nebo úplně, lidé, kteří nemají důvěru ve stát, kteří cítí, že v oficiální ekonomice už nemají prostor ke své obživě.
Šedou ekonomiku posiluje daňová zátěž, včetně sociálních odvodů, regulační zátěž a následné represe.
Čím vyšší bude tlak státu na občany, tím více se budou uchylovat k takzvané sousedské výpomoci, která je jednou ze součástí šedé ekonomiky.
Do šedé ekonomiky, jsou lidé, dámy a pánové, právě vámi vháněni!
Budu rychlý a rovnou poznamenám, že jedinou správnou cestou je snižování daňové zátěže včetně regulatorní zátěže.
Jedinou cestou, jedinou správnou cestou, je drastické seřezání rozpínavosti doslova „rozežraného“ státu a ekonomická svoboda občanů.
Čím vyšší bude celková složená daňová kvóta a regulatorní nařízení, čím vyšší bude tlak státu na podrobení si občanů, tím více energie budou tito lidé vynakládat na hledání cest jak takové zátěže obcházet, tedy tím více šedé ekonomiky budou vytvářet.
A zákon o EET tak, jak je napsán a tak, jak byl schválen, je přesně tím, co mám na mysli, když mluvím o regulatorním zatížení a represivním tlaku.
Víte, my společnost, nejsme jakási homogenní hmota, kterou je možné hníst a formovat podle chuti momentálně mocných. My, společnost, jsme svobodní lidé, jsme množinou individualit, kterou neřídí žádní mocní.
Řídí se tím jediným řádem, neregulovatelným řádem, řádem spontánní lidské interakce.
Ten nikdy nelze regulovat. Lze jej pouze využít ve prospěch společnosti.
 
Je mi 55let, pamatuji si veselé budování socialismu.
Pamatuji si knutu, kterou tehdejší mocní bičovali každého, kdo nechtěl poslouchat.
 
Několik málo čísel:
Naše Asociace se pokusila získat nějaká relevantní data o tom, jak a nakolik negativně na živnostníky a podnikatele OSVČ dopadá zákon o Elektronické Evidenci Tržeb.
Do spontánně šířeného formuláře se přihlásilo:
350 respondentů a označilo:
1400 osob sobě nějak blízkých, jako osob negativně dotčených zákonem o EET
 
Jde o propuštěné zaměstnance či rodinné příslušníky a OSVČ, kteří se přihlásili na úřad práce a odešli svou živnost vykonávat do šedé ekonomiky jako tzv. sousedskou výpomoc.
Malý úbytek živností podle MF a ostatních obhájců zákona, tedy nemusí znamenat spokojenost se zákonem, ale může odrážet i drastické omezení živností. Živnostníci však zůstanou aktivní.
Je jasné, že když MF odhadovalo počet subjektů pro II. vlnu EET na 250 000 a po startu 2.3.2017 bylo registrováno 112 000 subjektů, muselo se někde několik desítek tisíc subjektů ztratit, minimálně 100 000.
 
Závěrem poznámka k samotnému zákonu o EET
Snažíte se hledat nové a nové parametry.
Jednou z něj vyjmete skupinu podnikatelů s obratem měsíčním 20 000 korun a vydělávají si měsíčně možná čtyři, možná pět tisíc korun, a prezentujete to jako své dobro o úlevách podnikatelům.
Jindy hledáte skupiny podnikatelů či živnostníků, kteří se mohou tzv. vyvinit.
Považte, vy říkáte, že se někteří podnikatelé – živnostníci mohou vyvinit tím, že budou platit paušální daň.
Je šílené požívat takový slovník, je šílené říkat, že se živnostníci mohou vyvinit.
A přitom všichni ignorujete, že společnost je řízena spontánním řádem vzájemné interakce a proto je tento zákon nefunkční, jak řekl pan Hucl, bezzubý.
Prostě proto, že minimálně 50% občanů tento zákon odmítá, nepřeje si jej, a vzájemnou lidskou interakcí jej prostě obchází.
 
A můžete vymyslet 40 nových bičů,
pokuty milionové, klidně můžete pokuty milionové, ale dokud ke každému živnostníkovi nepostavíte úředníka finančního úřadu, do té doby se lidi budou uchylovat k obcházení takových drastických nařízení.
Jen bych si dovolil na závěr upozornit, že po několika málo dnech působení takových kontrolorů, budete muset zvážit přijetí nových kontrolorů, kteří budou kontrolovat kontrolory.
Nevím, kdy se domluví kontrolor s kontrolorem a budete potřebovat nové kontrolory na kontrolu kontrolorů a zřízení nových kontrolních úřadů a kontrolních center!!!
A to vše vám platí ti lidé o kterých říkáte, že kradou, ale mohou se vyvinit!
Děkuji.

Stanovisko Asociace k výrokům soudruha Štěcha:

16.6.2017

Asociace živnostníků z.s. vyzývá Milana Štěcha k ukončení politické činnosti a doporučuje mu stát se zaměstnancem některého ze živnostníků.
Zvýší tím svou „efektivitu využití z národohospodářského hlediska“
___________________________________________________________________

Tisková zpráva:

Asociace živnostníků z.s. velmi důrazně odsuzuje výroky předsedy Senátu Milana Štěcha o efektivitě využití živnostníků z národohospodářského hlediska, zvláště s ohledem na fakt, že takové myšlenky prezentuje druhý nejvyšší člen zákonodárného sboru.

Není nic co by mohlo ospravedlnit tak bezprecedentní vyvolávání třídní nenávisti a nového třídního boje.


K pochopení slov a motivací soudruha Štěcha:

Milan Štěch je jedním z normalizačních kádrů KSČ sedmdesátých let a rozhodně ne jediným skrytým pod oranžovou barvou ČSSD.

Normalizační komunisté se nikdy nezabývali lidskou hodnotou občana, nikdy se nezabývali člověkem jako takovým, ale vždy pro ně byl jen a pouze „zdrojem národohospodářského růstu“ a Milan Štěch jen pojmenoval nahlas celou politiku ČSSD.

Komunisté vždy potírali občanské Svobody, protože občané pro ně byli, a stále jsou, pouze pracovní silou vhodnou k dosahování socialistických cílů, k národohospodářskému růstu, bez ohledu na člověka, bez ohledu na občana a právo na uspokojení jeho vlastních potřeb.

 

Asociace živnostníků z.s. vyzývá celou ČSSD a soudruha Milana Štěcha, aby ukončili veškerá svá politická angažmá, nechali se zaměstnat živnostníky a přispěli tak ke zvýšení své vlastní „efektivity využití z národohospodářského hlediska“.

Asociace živnostníků z.s. se domnívá, že efektivita využití z národohospodářského hlediska, je u všech politiků ČSSD naprosto nulová. U předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha je pak dokonce negativní vyvoláváním nových třídních bojů a třídní nenávisti tak, jak ji budoval Gottwald i Stalin. Jen popravování fyzické už není moderní a nepřátelé socialismu se už dlouhé roky popravují ekonomicky a společensky právě pod vedením ČSSD.

Právě odvody v České republice patří k nejvyšším na světě. To ovšem z národohospodářského hlediska neefektivní tvůrci takového systému nevidí a donekonečna hledají cesty, jak nakrmit přebujelý stát, který sami nafukují.

Zůstává faktem prověřeným historií, že vždy a všude, kde byla aplikována tato levicová a etatistická politika, přinesla svým občanům jen bídu a zmar.

Jen razantním ořezáním státní byrokracie a drastickým snížením spotřeby státu lze odvody naopak snížit zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům.

Pouze tak lze ponechat peníze lidem, kteří je svou vlastní prací sami vydělali a ví sami nejlépe, jak naložit s produktem své práce, potu, krve a dřiny.

Lidé nepracují pro stát,

lidé pracují především pro sebe!!!

 

Za Asociaci živnostníků z.s.:

předseda: Pavel Havlíček

místopředsedové: Ing. Lenka Brčková

Martin Horvát

https://asocz.cz

Naše cíle:

Vytvořit širokou platformu pro sdružování malých a středních podnikatelů - živnostníků a začít hájit zájmy středního stavu před negativními či neoprávněnými zásahy do svobody podnikání.

Všechny politické strany slibovaly po sametovém převratu podporu malého a středního podnikání.
Výsledkem jsou chudobou ohrožení svobodomyslní lidé proto, že stát už odebírá lidem téměř 75% veškerého výdělku. Co je však horší, že peníze, odebrané násilím živnostníkům, rozhazuje plnými hrstmi nadnárodním konglomerátům ve stejném segmentu podnikání a tím vytváří naprosto nerovné prostředí, kde na jedné straně stojí pracovití a skromní lidé a na druhé straně nenasytné korporáty čerpající dotace a pobídky z peněz odebraných živnostníkům.

Je nezbytně, ba dokonce životně nutné, abychom vytvořili silnou Asociaci, která bude mít dostatek sil hájit oprávněné zájmy svých členů.

V budoucnu by Asociace měla plnit i funkci širší rodiny, tak jako kdysi tuto funkci plnily řemeslné cechy.
Členství v Asociaci dá zákazníkům a klientům živnostníka garanci poctivé služby či výrobku a zpětně pak zajistí, že se zákazníci budou rádi vracet.

Asociace vystaví svým členům "Certifikát poctivého živnostníka", který bude pro zákazníky nepřehlédnutelný.


"Lidé nemají sloužit státu, stát má sloužit lidem!"

V ČR je registrováno cca 960 000 OSVČ, neboli Osob Samostatně Výdělečně Činných.
Tento počet představuje velmi silnou voličskou základnu a obrovskou oporu pokud si uvědomíme, že každý jeden živnostník má i rodinné příslušníky a společně pak zaměstnáváme každý cca jednoho až dva zaměstnance.
Jednoduchou matematikou dojdeme k závěru, že společně jsme dostatečně silní a schopní udělat život o kus lepším.


Jak je ale možné, že po celých 25 a více let slibují politici podporu malého a středního podnikání a přitom veškerá podpora pak končí dnem voleb?

Jak je možné, že živnostník je štvanou zvěří a v konečném důsledku vždy také uštvanou?

Je to jednoduché. Nejsme schopni se sdružit a působit jednotně. Jen tehdy, pokud začneme vystupovat jednotně, budeme schopni svůj potenciál uplatnit.

 

Nenechme se likvidovat a braňme svá práva společně:


Socialistům jsou za nepřátele svobodomyslní a nezávislí, pravicově uvažující.
Živnostníky a soukromníky takový systém nazývá kulaky a keťasy, moderněji „Daňky Krátily“. A tak to jde, co svět světem stojí, a mnozí věří lžím vrchnosti, že živnostník nakoupí zboží za sto tisíc, prodá a za dvě stě tisíc jede takový „Daněk Krátil“ na „Bahamas“. Socialisté nikdy nepřipouští, že se mýlí, a tak potřebují hledat nepřátele.

 

Attachments

  • pdf štěch2
    File size: 46 KB Downloads: 454
Close